Дружелюбівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

   


Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результати

Управління

 

Основні принципи управління

 

КОНЦЕПЦІЯ

      У Концепції загальної середньої освіти  визначено проблеми сучасної школи: несформованість у випускників достатньої життєвої компетентності, недостатні вміння учнів вільно використовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань та аналізу нестандартних ситуацій. Зміст шкільної освіти переобтяжений надмірним фактологічним матеріалом. Його склад і структура недостатньо враховують необхідність диференціації навчання залежно від нахилів, здібностей, життєвих планів школярів. Соціальне замовлення суспільства сучасній школі виявляється у необхідності формування компетентної, творчої особистості, яка здатна до свідомого, самостійного визначення мети своєї діяльності, до саморегуляції, до життєвого проектування, що забезпечує досягнення цієї мети. Тому надзвичайно важливою є така організація навчального процесу, яка спрямована на розвиток життєво компетентної особистості і забезпечення компетентнісного підходу в освіті. Виникла потреба перевести різні типи навчальних закладів із режиму функціонування в режим випереджувального розвитку, який сприятиме становленню дитини як творця і проектувальника свого життя, оволодіння нею життєвою компетентністю.

     Компетентне ставлення особистості до життя означає  потребу в самопізнанні, саморегуляції в різних видах творчої діяльності, оволодіння науковими знаннями про сутність «Я», принципами і методами життєздійснення, проблемне бачення свого життя, осмислене розв’язання міжособистісних суперечностей, здатність до об’єктивної оцінки рівнів, сфер і меж соєї життєвої активності усвідомлену і адекватну оцінку результатів своєї життєдіяльності, філософське, етичне осмислення свого життя. Виходячи з вище визначеного, основною метою діяльності  НВК є становлення і розвиток життєвокомпетентної особистості, здатної до соціалізації і неперервного самовдосконалення, створення сучасної дієвої системи впливів, які сприяють послідовному розвитку життєвих компетенцій особистості, необхідних для формування самостійного і активного учасника життя.

    Становлення такої особистості пов’язано із формуванням таких компетентностей:

  - політичних та соціальних ( здатність і бажання брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті рішень у групі, розв’язанні конфліктів мирними способами, бажання сприяти функціонуванню та зміцненню демократичних );

  - компетентностей, які стосуються життя у полікультурному суспільстві (повага до інших і вміння жити з людьми інших мов, культур, релігій , орієнтація в світовому культурному просторі);

  - комунікативих (вміння спілкуватися, співпрацювати в колективі, прислухатися і враховувати чужу думку);

  -  ділових (лідерські якості, вміння співпрацювати в команді, ініціативність, активність, критичність і креативність мислення, готовність відстоювати свою думку, працювати в умовах жорсткої конкуренції)компетенцій пов’язаних з виникненням інформаційного суспільства, володіння технологіями ( технікою), розуміння їх застосування, а також здатності до критичного мислення стосовно інформації, яка поширюється ЗМІ та рекламою); здатність навчатись упродовж життя (готовність до постійного особистісного й професійного розвитку, самоосвіти й самонавчання, самореалізації).

 

Управління  здійснюється за принципами:

          - адаптивність управління;

          - прогностичність;

          - орієнтація на розвиток, інноваційність, творчість;

          - демократичність управління

          - особистісно орієнтована спрямованість, індивідуальний підхід, гнучкість, мобільність.

 

Організація навчальної діяльності в НВК :

    Навчальна діяльність учнів організовується на засадах особистісно      орієнтованої  системи навчання, що має такі переваги:

          - впроваджується гнучкий розклад і протягом року підтримується психофізіологічна готовність та інтелектуальна здатність  дитини до продуктивного навчання;

          - за допомогою спеціальних психолого–педагогічних заходів (системи тестування інтелектуального особистісного розвитку учнів, корекційних занять, гнучкого режиму навчальної і позанавчальної праці)

            гармонізується система особистісної адаптованості учнів 1-11 класів;

          - оптимізується індивідуальний пізнавальний процес кожного, оскільки навчання починається з формування внутрішньої пізнавальної мотивації і закінчується рефлексивним осмисленням себе і свої  можливостей у реальному світі.